Bo utsøkt og annerledes på Bogstad

Woxen gård er en av de viktigste Akergårdene, med et godt bevart firkanttun bygget opp rundt to bruk. Våningshusene på tunet er godt bevart, det eldste er fredet etter kulturminneloven. Fra midten av 1800-tallet hadde fellestunet to markante høylåver. Etter branner tidlig på 1950-tallet ble disse erstattet med noe mindre låver tilpasset endrete driftsformer mot slutten av gårdenes jordbruksepoke.

Vårt utgangspunkt har vært å erstatte dagens låve, som er fra tidlig 60-tallet, med et nytt bolig bygg som respekterer både historie og plassering. Utformingen av bygget og landskapet rundt er derfor gjort med fokus på å reetablere autentiske arkitektoniske og opplevelsesmessige kvaliteter i bygg og kulturlandskap. Et slikt grep forutsetter bruk av både historisk kopiering– og historisk fortolkning.

Det nye bygget og et bearbeidet kulturlandskap, vil gjennom sin utforming, på best mulig måte bevare Woxen gård som et autentisk og velformet historisk gårdsanlegg, samtidig som det legges til rette for et moderne og godt bomiljø.

Målet har hele tiden vært å utvikle en vakker bygning med tilhørende landskap som fremstår med alle de formale og romlige kvalitetene som gjør bygningen til en troverdig fortolkning av den historiske låven. Samtidig er det viktig å forene moderne boligarkitektur og sterk lokal historisk forankring slik at vi får en fremtidsrettet og bærekraftig formgivning.

Ønsker du å vite mer om prosjektet i sin helhet kan du benytte skjemater under og kontakte oss for mer informasjon.